×
 
×
 
×
 
×
 

Gebruiksvoorwaarden REFQ

De referentietool is de dienst om digitaal je referenties in te winnen, op te slaan en te delen. De referentietool wordt via internet aangeboden door REFQ BV. Aan het gebruik van de referentietool zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door een account aan te maken, ga akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door REFQ schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de referentietool

1.1 Via de referentietool kan je je persoonlijke referenties inwinnen, opslaan en delen.

1.2 Om de referentietool te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan je direct inloggen en de tool gebruiken.

1.3 We verwachten dat je de toegang tot je account afschermt voor onbevoegden. REFQ mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf je account onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij REFQ hebt gemeld dat een ander je wachtwoord kent.

1.4 Met het inwinnen van je referenties door REFQ worden je persoonsgegevens verwerkt. Een referentie over jou, valt ook onder jouw persoonsgegevens. Om een referentie voor je te kunnen inwinnen, geef je REFQ toestemming voor alle vormen van opslaan en verwerking die vallen binnen de scope van de referentietool. Om zeker te weten dat je deze toestemming bewust aan ons geeft, vragen we je bij elke referentie opnieuw om een akkoord.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden REFQ te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de referentietool van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, en het plaatsen van informatie of ervaringen die niet op waarheid berusten.

2.2 Daarnaast is het verboden

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Als REFQ constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zullen we je waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag REFQ zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan REFQ zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van REFQ hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van REFQ of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is REFQ gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 REFQ is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is REFQ gerechtigd om je naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 REFQ kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op je verhalen. Je vrijwaart REFQ van alle claims van derden in verband met door jou of je referenten geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 REFQ spant zich in om de referentietool beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 REFQ onderhoudt de referentietool actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zullen we dit uitvoeren als het gebruik van de referentietool relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 REFQ mag de functionaliteit van de referentietool aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist REFQ welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De referentietool, de bijbehorende software, de vragenlijsten en alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van REFQ. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van REFQ.

4.2 Informatie die je publiceert of opslaat via de referentietool is en blijft jouw eigendom (of dat van je referenten). REFQ zal je persoonlijke gegevens, waaronder de door jouw ingewonnen referenties, nooit delen met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

4.3 REFQ heeft een gebruiksrecht om de verzamelde en geanonimiseerde data  te analyseren en in te zetten voor de referentietool en alles dat daarmee samenhangt.

4.4 Het gebruiksrecht vervalt zodra je een verzoek doet om je account te verwijderen.  

4.5 Indien je informatie stuurt naar REFQ, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je ons een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6 Indien REFQ constateert dat je referenties zijn overgenomen door sites van derden is REFQ gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor REFQ maar je dient wel medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbied je niet je referenties elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen ongeoorloofde of ongewenste overname van referenties.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Het gebruik van de referentietool is gratis.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 REFQ accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de referentietool.

6.2 REFQ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst de referentietool gebruikt en loopt door tot opzegging van je account.

7.2 Je kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen. Stuur een e-mail naar support@refq.com en we verwijderen je account conform de procedure daarvoor.

7.3 REFQ kan de overeenkomst beëindigen indien je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de referentietool. Wij zullen in dat geval eerst een herinneringsmail sturen aan het e-mailadres dat aan je account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 REFQ mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

8.2 REFQ zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met REFQ worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin REFQ gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door REFQ wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 REFQ is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die REFQ of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.