×
 
×
 
×
 
×
 

Algemeen privacybeleid REFQ

Deze privacy policy (de “Policy”) is van toepassing op iedere gebruiker (de “Gebruiker”) van de website www.refq.com en de referentiestool (de “Website”) en geeft algemene informatie over de persoonsgegevens die door REFQ B.V. (“REFQ”) ten aanzien van Gebruikers worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe deze gegevens ingezien en/of gewijzigd kunnen worden.

REFQ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers. Te allen tijde zal voldaan worden aan de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. REFQ behoudt zich het recht voor deze Policy van tijd tot tijd aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden. REFQ adviseert Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

De Gebruiker kan via de Website contact opnemen met REFQ en zich bijvoorbeeld via de Website geïnteresseerd tonen in de diensten van REFQ, i.e. het creëren van een account om zelf referenties in te winnen, te beheren en te delen, of zich met een verzoek, vraag of klacht tot REFQ richten of REFQ verzoeken contact op te nemen. REFQ zal de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken ter voldoening van het verzoek, de vraag of klacht van de Gebruiker.

REFQ verwerkt verder algemene bezoekgegevens van de Website. In dit kader verzamelt zij bijvoorbeeld het geanonimiseerde IP-adres van de computer van de Gebruiker, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een Gebruiker meestuurt bij een bezoek aan de Website. REFQ gebruikt deze gegevens om de werking van de Website te kunnen optimaliseren en voert daartoe bijvoorbeeld statistische analyses uit van bezoek- en klikgedrag op de Website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Tenslotte verzamelt REFQ persoonsgegevens van Gebruikers om te voldoen aan de wet- of regelgeving die op (de werkzaamheden van) REFQ van toepassing is.

Via de Website is de online omgeving van REFQ (de “REFQ referentietool”) toegankelijk. De REFQ referentietool is toegankelijk voor gebruikers om zelf digitaal referenties in te winnen, te beheren en te delen. Middels een aparte kennisgeving informeren wij degenen op wie dit van toepassing is over het verwerken van de in het kader van het referentie-onderzoek te verzamelen persoonsgegevens en vragen wij toestemming voor een dergelijke verwerking.

REFQ zal de privacy van Gebruikers respecteren en de persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen en uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

2. Cookies

REFQ maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd. Cookies stellen REFQ ook in staat een bezoek aan de Website te registreren, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en wat de meest populaire pagina’s van de Website zijn. Cookies maken het REFQ ook mogelijk om de Website gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door het wachtwoord van een Gebruiker op te slaan zodat de Gebruiker deze niet elke keer wanneer hij/zij de Website bezoekt opnieuw hoeft in te voeren.

REFQ maakt gebruikt van Google Analytics. Met Google Analytics wordt via de website van REFQ ook een cookie geplaatst van Google in het kader van de ‘Analytics’ dienst die door Google aangeboden wordt. Google Analytics is een dienst van Google wat het mogelijk maakt bij te houden hoe Gebruikers de Website gebruiken en hier rapportages over te ontvangen. De informatie die Google verzamelt, waaronder uw IP-adres, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

3. Toegang tot persoonsgegevens

Die personen die binnen REFQ uit hoofde van hun functie en/of een project of taak toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van Gebruikers hebben toegang tot deze gegevens, waaronder de directie. Voor deze toegang geldt een ‘need to know’ principe, hetgeen inhoudt dat de toegang die de hiervoor bedoelde personen hebben tot persoonsgegevens van Gebruikers niet verder strekt dan noodzakelijk voor de uitoefening van de functie, project of taak.

Wij zullen persoonsgegevens van Gebruikers alleen ter beschikking stellen aan externe partijen die wij inschakelen om namens ons gegevens te verwerken voor de beperkte doeleinden aangegeven in deze mededeling, wanneer wij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden zijn, of wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Alle personen/externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over persoonsgegevens van Gebruikers zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens - behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voorzover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak - en het treffen van de nodige maatregelen ter veiligstelling daarvan.

[Het is aan Gebruikers om ervoor te zorgen dat de computer die zij gebruiken om de Website te raadplegen en de verwerking van de eigen gegevens afdoende beveiligd en beschermd is tegen kwaadaardige software zoals virussen. De Gebruiker is zich bewust van het feit dat zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld een beveiligde web browser, up-to-date antivirus software, persoonlijke firewall software, het niet gebruiken van software van dubieuze bronnen) het risico bestaat dat de gegevens en wachtwoorden die hij/zij gebruikt om de toegang tot zijn/haar gegevens te beschermen, kunnen worden doorgegeven aan onbevoegde derden.]

De door Google in het kader van Google Analytics verzamelde informatie kan Google aan derden verschaffen voor zover derden de informatie namens Google verwerken of indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. REFQ heeft hier geen invloed op.

4. Verwerking van persoonsgegevens naar landen buiten Nederland.

Persoonsgegevens van Gebruikers worden opgeslagen op een server in Nederland, welke wordt gehost door een externe service provider gevestigd in Ierland.

REFQ zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers naar landen buiten Nederland altijd plaatsvindt met inachtneming van de bij wet en/of regelgeving gestelde (veiligheids)eisen.

De informatie die Google in het kader van Google Analytics verzamelt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Doordat Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens, zoals vereist door de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens van Gebruikers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder worden verwerkt of voor zolang de wet dat voorschrijft. De bewaartermijn kan verschillen per soort persoonsgegeven.

6. Beveiliging van informatie

REFQ zorgt ervoor dat persoonsgegevens van Gebruikers adequaat worden beveiligd zodat deze worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang of wijziging en onrechtmatige vernietiging.

7. Recht op informatie, inzage, correctie

De Gebruiker heeft het recht de eigen persoonsgegevens in te zien en deze gegevens aan te vullen en te wijzigen, bepaalde incorrecte informatie te laten verbeteren, of bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien een Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen of klachten heeft over deze Policy of de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan de Gebruiker contact met ons opnemen via support@refq.com.

Privacykennisgeving gebruikers REFQ.com

REFQ B.V. (“REFQ”) is gespecialiseerd in het uitvoeren van referentie-onderzoek en stelt aan Gebruikers een gratis referentietool ter beschikking waar gebruikers persoonlijke referenties digitaal mee kunnen inwinnen, beheren en delen.

Op jouw verzoek benadert REFQ je referenten per e-mail met de vraag om een referentie over jou af te geven. Tijdens het uitvoeren van dit referentie-onderzoek verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze kennisgeving heeft als doel je te informeren welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij die informatie gebruiken, delen en overdragen, en hoe je je persoonsgegevens kan inzien en wijzigen.

Onder "Persoonsgegevens" verstaan wij iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Het referentie-onderzoek

Je creëert als gebruiker een eigen account op onze online referentiestool, toegankelijk via www.refq.com , (“REFQ Platform”). In je account kan je zelf een referent toevoegen, die REFQ per e-mail voor je benadert met het verzoek een referentie over je af te geven.

Het referentie-onderzoek omvat een online vragenlijst aan je referent. De verkregen informatie delen wij vervolgens met jou in de vorm van een rapportage.

De vragen in het referentie-onderzoek hebben betrekking op (i) kwalitatieve aspecten zoals gedrag, stijl en karakter in voorgaande functies, en (ii) de context, zoals marktomstandigheden, cultuur, structuur en het team, waarbinnen je hebt gefunctioneerd.

De ingevulde vragenlijsten van de referenten vormen samen het rapport. Het rapport verschijnt (vrijwel) direct in je account. Je krijgt ook een e-mail met een notificatie daarvan.

2. Verwerken van je persoonlijke informatie

De volgende persoonsgegevens worden onder andere door ons verzameld en verwerkt:

  • je naam, e-mailadres en profielfoto
  • gegevens over voorgaande functies zoals je toenmalige functie, organisatie, rol/project
  • de relatie met je referent
  • gegevens van je referent tijdens de referentieperiode zoals toenmalige functie en organisatie
  • de antwoorden van de referenten op de in de bovengenoemde vragenlijst opgenomen vragen.

3. Verzamelen, delen en gebruiken van je persoonsgegevens

REFQ verzamelt je persoonsgegevens in het kader van het aanmaken van je account en de in te winnen referenties.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in de REFQ referentietool op de servers van REFQ, welke door een derde partij wordt gehost.

REFQ deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij je zelf je referenties deelt. Dit kan in de vorm van: * Een enkele referentie (link of downloadbare pdf) * Openbare referenties op je showcase (link)

4. Bewaartermijn

REFQ bewaart je referenties zolang je account actief is. Als je ons vraagt om je account te verwijderen, verwijderen we referenties en alle overige informatie die we van je hebben.

5. Inzicht persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden gedeeld en gebruikt als nodig voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit houdt in dat wij je persoonsgegevens delen met werknemers van REFQ voor zover nodig voor het uitvoeren van het referentie-onderzoek en het samenstellen van het rapport. Daarnaast toont REFQ je referenties/showcase aan bezoekers van de referenties die met een deelbare link openbaar zijn gemaakt.

REFQ zal zorgdragen dat bovengenoemde verplichting om je persoonsgegevens alleen te delen en te gebruiken als nodig voor de hierboven genoemde doeleinden onverkort van toepassing is op eventuele door haar voor de uitvoering van het referentie-onderzoek ingeschakelde derden.

Daarnaast kan REFQ (enkele van) je persoonsgegevens verstrekken aan: (i) een persoon wanneer REFQ daartoe wordt verplicht op basis van de op haar toepasselijke regelgeving, waaronder, zonder beperking, door de Belastingdienst of andere overheidsinstanties; (ii) een persoon met je voorafgaande toestemming; (iii) een persoon wanneer de belangen van REFQ openbaarmaking wenselijk maken.

Tenslotte kan REFQ je persoonsgegevens verwerken: (i) om haar wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; om juridische claims te verdedigen; of als anderszins vereist of toegestaan ​​door de toepasselijke wet- en/of regelgeving, of (ii) wanneer REFQ van mening is dat openbaarmaking passend is in het kader van inspanningen om te onderzoeken, te voorkomen, en op te treden tegen illegale activiteiten, verdenking van fraude of andere overtredingen; haar rechten, eigendom of veiligheid of dat van haar klanten, medewerkers, leveranciers of anderen te beschermen en te verdedigen; om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of om samen te werken met wetshandhavingsinstanties; of haar algemene voorwaarden of andere overeenkomsten af ​​te dwingen.

6. Bescherming persoonsgegevens

REFQ zal je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens verwerken. Ook draagt zij zorg dat eventueel door haar ingeschakelde derden eveneens overeenkomstig deze wet- en regelgeving zullen handelen.

REFQ neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking om zo schade en enige vorm van onbevoegde inzage, wijziging of openbaarmaking, of enige andere onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen.

7. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten Nederland

Het is mogelijk dat in het kader van de hosting van de REFQ referentietool van tijd tot tijd doorgifte van je persoonsgegevens plaatsvindt naar andere landen binnen of buiten de Europese Unie. De persoonsgegevens die worden verwerkt naar andere landen (binnen of buiten de Europese Unie) worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Je recht op inzage en wijziging van persoonsgegevens

Je hebt het recht tot inzage in je persoonsgegevens en om informatie te laten verwijderen. Wilt je dat recht uitoefenen of je vragen of opmerkingen over het gebruik van je persoonsgegevens dan kan je contact opnemen met ons via support@refq.com.

Toestemming gebruiksvoorwaarden

Met het instemmen met de gebruiksvoorwaarden van REFQ, stem je ook in met deze privacykennisgeving. Je behoudt het recht om de gegeven toestemming op een later tijdstip in te trekken. REFQ is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade ten aanzien van het intrekken van je toestemming.